Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 STANOVY LMK HALENKOVICE

 

 

Klub: Modelářský klub Svazu modelářů České republiky.

 

 Název klubu: Letecko modelářský klub Halenkovice.

 

 Klub používá zkratku. LMK Halenkovice.

 

 Evidenční číslo klubu: 169.

 

 Identifikační číslo klubu: 75134489

 

 LMK Halenkovice je právním subjektem.

 

 Sídlo klubu: Halenkovice  257.  76363.

 

 Kontaktní adresa: Vičánek Jaroslav, Halenkovice 257,  76363.

 

 E – mail: lmkhalenkovice@email.cz

 

 Telefon: 603573228.

 

 

 

 

  Cíl činnosti

 

 

  1.  Cílem klubu je sdružování modelářů, vyvíjení společné modelářské činnosti,

   zabezpečování soutěží a setkání,  propagace modelářské činnosti a akcí.

 

 2. Základním cílem klubu je organizování, podpora a propagace modelářského sportu

 v ČR.

- Organizace soutěží.

- Podpora práce s mládeží v modelářském kroužku.

- Spolupráce státními orgány, orgány místní správy a jinými společenskými a sportovními organizacemi.

- Organizování, realizace a podpora nesoutěžních činností.

 

 

 Členství

 

1.  Členem klubu se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli klubu. Žadatel o členství kontaktuje předsedu a podá žádost, poté zaplatí poplatek od ledna 2000kč, od července 1000kč. Po zaplacení  se stává osobou čekající na přijetí.

 

2. Členem klubu se mohou stát fyzické osoby mladší 18 let, avšak pouze s písemným  souhlasem jejich zákonných zástupců. Žáci mají používání letiště zdarma.

 

 

 3. O přijetí za člena klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky, členská

 schůze jako nejvyšší orgán. Noví členové se přijímají poze jednou ročně a to na Výroční členské schůzi na začátku kalendářního roku.

 

4. Členství vzniká dnem přijetí člena. Přijetí za člena se sděluje písemně ,a to vystavením a předáním členského průkazu.

 

5. Zánik členství:

 

a) vystoupením člena písemným oznámením, které bude projednáno na 

nejbližší členské schůzi.

 

b) úmrtím člena

 

c) vyloučením člena členskou schůzí

 

d) zánikem klubu 

 

6. členská chůze je oprávněna vyloučit ze svého středu člena, pokud jeho činnost

bude v rozporu se stanovami nebo zájmy klubu.

 

 Práva a povinnosti členů

 

 

1. Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti klubu

b) volit členy předsednictva klubu

c) být volen do předsednictva klubu

d) obracet se na předsednictvo s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření

e) být informován o veškeré činnosti klubu, podílet se na ní a využívat všech  výhod, plynoucích z členství.

  

 2. Člen má povinnost zejména:

  

a) dodržovat stanovy klubu, plnit usnesení členské schůze nebo předsednictva klubu

b) aktivně se podílet na plnění cílů klubu

c) svědomitě vykonávat funkce předsednictva klubu

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

e) odpracovat brigádnické hodiny, určené členskou schůzí

f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno klubu

 

 

 Orgány klubu

 

 Orgány klubu jsou:

 

a) členská schůze

b) předsednictvo

c) předseda

 

 Členská schůze

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.

 

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové klubu.

 

3. Členskou schůzi svolává předsednictvo dle potřeb klubu, nejméně však jednou ročně.

Předsednictvo svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů klubu, případě je-li tato schůze nutná z důvodu mimořádné události.

 

4. Členská schůze zejména:

 

a) rozhoduje o změnách stanov klubu

b) schvaluje úkoly klubu pro příslušné období

c) schvaluje výroční zprávu klubu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření

d) volí na dobu 4 let předsednictvo klubu

e) rozhoduje o zrušení členství

f) rozhoduje o zániku klubu

g) stanovuje členské příspěvky

 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví , lze svolat mimořádnou členskou

schůzi, u které se nevyžaduje nadpoloviční většina členů.

 

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné, každý člen hlasuje osobně.

 

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov klubu nebo zániku klubu je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň dvoutřetinová většina všech členů klubu.

 

 

  Předsednictvo klubu

 

1. Předsednictvo je výkonným orgánem klubu, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

 

2. Předsednictvo řídí činnost klubu v období mezi zasedáními členské schůze.

 

 

3. Předsednictvo má nejméně 3 členy. Členy předsednictva mohou být pouze osoby z řad členů klubu starší 18 let. Členové předsednictva mohou být voleni opakovaně.

 

4. Členství v předsednictvu zaniká:

 

 

a) skončením funkčního období

b) smrtí člena

c) vzdáním se funkce písemným oznámením předsednictvu

d) odvoláním členskou schůzí

 

5. Předsednictvo zejména:

 

a) navrhuje ze svých členů předsedu

b) koordinuje činnost klubu

c) svolává členskou schůzi

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze

e) vede evidenci členů

 

6. Předsednictvo svolává předseda podle potřeby. V případě nepřítomnosti předsedy nebo v případě mimořádné události svolává předsednictvo kterýkoliv člen předsednictva.

 

7. K zajištění činnosti klubu předsednictvo zajišťuje prostory pro konání členské schůze.

 

 

  Předseda

 

1. Předseda naplňuje rozhodnutí předsednictva a zejména zastupuje klub navenek, jedná jeho jménem rozhoduje o běžných záležitostech klubu.

 

2. Předseda je odpovědný za dělbu práce mezi členy předsednictva plynulý chod klubu

 

 

3. Předseda připravuje podklady pro jednání předsednictva.

 

4. V případě nepřítomnosti předsedy předcházejí jeho práva a povinnosti v klubu na místopředsedu a  členy předsednictva.

 

 

5. Předsedu volí členská schůze.

 

 Zásady hospodaření

 

1. Klub hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob.

b) Výnosy majetku.

c) Příjmy z činností při naplňování cílů klubu.

d) Členské příspěvky, jestliže členská schůze rozhodne o jejich vybírání.

3. Za hospodaření klubu odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá členské

schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

 

 

 

 

 Zánik klubu

 

1.  LMK Halenkovice zaniká:

 

 a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným podobným sdružením nebo

 organizací z rozhodnutí členské schůze.

 b) rozhodnutím SMČR.

 

 

Stanovy klubu vycházejí ze stanov svazu modelářů České republiky a jsou upraveny pro potřeby LMK Halenkovice.